Simpeleen kyläyhdistys ry – säännöt

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Simpeleen kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Rautjärven kunta, toimialueena Rautjärven kuntakeskuksen Simpeleen taajama-alue.

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Simpeleen kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää kylien asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana. Tarkoitus on myös pyrkiä edistämään kylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyisyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä sekä edistää palveluiden säilyttämistä alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • osallistuu kylän etujärjestönä kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan kylän kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa
  • tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistuu kylän kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen
  • toteuttaa kylän elinkelpoisuutta, sen asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä peruspalveluiden säilyttämisen ja luomisen edellytyksiä edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä
  • järjestää kokouksia, kursseja, retkiä, keskustelu- ja huvitilaisuuksia.
  • toimii muillakin edelliseen verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Toimintansa tukemiseksi kyläyhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa. Asianmukaisen luvan saatuaan yhdistys voi myös toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä sekä huutokauppoja ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen.

Kyläyhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Jäsenistö

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyy sen tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti kyläyhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Kyläyhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämätte ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Maksu voi olla erisuuruinen kannattajajäsenenä olevalle yhteisölle.

Kyläyhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus.

Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) sekä enintään kaksitoista (12) muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenistä puolet on erovuoroisia vuosittain, ensimmäisenä (1.) vuotena erovuoroiset jäsenet ratkaistaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi. Kyläyhdistyksen puheenjohtajana voi toimia yhtäjaksoisesti enintään kymmenen kalenterivuoden ajan.

Hallitus voi asettaa asioiden valmistelua varten työryhmiä tai kutsua asiantuntijoita niitä hoitamaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet kyläyhdistyksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Ellei puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ole saapuvilla kokouksessa, valitaan siksi kerraksi joku hallituksen jäsenistä puhetta johtamaan.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa kyläyhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja kyläyhdistyksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään 30 päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa kyläyhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain kyläyhdistyksen hallituksen määräämänä aikana ennen huhtikuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun kyläyhdistyksen kokous niin päättää tai kun kyläyhdistyksen hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta joko jäsenille jäsenrekisteriin ilmoitetuilla osoitteilla postitetuilla kirjeillä, heidän sähköpostiosoitteillaan tai jokaiseen jäsentalouteen jaetuilla kutsuilla tai yhdistyksen ilmoitustauluille kiinnitetyillä kokousilmoituksilla tai paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistulla kokouskutsulla.