Simpele-Änkilä kyläyhdistys ry – säännöt

Voimassaolon alku: 24.01.2024 14:40:43

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Simpele-Änkilä kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Rautjärven kunta,
toimialueena Simpeleen ja Änkilän kylät.
2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kylien asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta ja kylän
elinvoimaisuutta sekä toimia niiden asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana.
Tarkoitus on pyrkiä edistämään kylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä
edellytyksiä ja kylien vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja
kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä sekä edistää palveluiden säilymistä alueella.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
osallistuu kylän etujärjestönä kyliä koskeviin suunnitteluihin ja pyrkii vaikuttamaan kylien
kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa,
tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä
osallistuu kylien kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen,
toteuttaa hankkeita ja toimenpiteitä, jotka edistävät kylien elinkelpoisuutta, niiden asukkaiden
viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä peruspalveluiden säilyttämisen ja luomisen edellytyksiä,
järjestää kokouksia, kursseja, retkiä, keskustelu- ja huvitilaisuuksia,
toimii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa. Asianmukaisen luvan
saatuaan yhdistys voi toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä sekä huutokauppoja ja
rahankeräyksiä sekä harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka kytkeytyy
välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen.
Kyläyhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä omistaa ja hallita
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
3 § Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö tai yritys, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet tulevat hyväksytyiksi yhdistyksen jäseniksi
maksettuaan vuotuisen jäsenmaksun.
4 § Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Maksu voi olla
erisuuruinen kannattavana jäsenenä olevalle yhteisölle tai yritykselle.
5 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, toimikausi kaksi (2) kalenterivuotta. Vuosikokous valitsee
hallituksen puheenjohtajan ja vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) muuta jäsentä,
tarvittaessa 0-8 varajäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuoroisia vuosittain,
ensimmäisenä (1.) vuotena erovuoroiset jäsenet ratkaistaan arvalla.
Kyläyhdistyksen puheenjohtajana voi toimia sama henkilö yhtäjaksoisesti enintään
kymmenen (10) vuoden ajan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään
puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kokouksista on pidettävä
päätöspöytäkirjaa.
Hallitus voi asettaa asioiden valmistelua varten työryhmiä tai kutsua asiantuntijoita niitä
hoitamaan.
6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai
jompikumpi heistä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
7 § Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolmekymmentä (30) päivää
ennen vuosikokousta. Tarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa kyläyhdistyksen
hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.
8 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain
hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua. Yhdistyksen kokouksissa on
jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta
ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse tai jokaiseen talouteen jaetuilla
kutsuilla tai yhdistyksen ilmoitustauluilla tai paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä
sanomalehdessä julkaistulla kokouskutsulla.

10 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
  kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
  ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan hallituksen/kyläyhdistyksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet
  erovuoroisten tilalle
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen
  käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia
  voidaan sisällyttää kokouskutsuun, viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen
  vuosikokousta.
  11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
  kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
  Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
  edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa
  lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.